Otázky a odpovědi

Dobrý den, budu nastupovat na mateřskou dovolenou a posléze na rodičovskou dovolenou, pracovní poměr má sjednaný na dobu určitou na 2 roky, může mi pracovní poměr skončit v době mateřské či rodičovské dovolené?

Pracovní poměr na dobu určitou je sjednán dle § 38  zákoníku práce. Pokud doba ukončení pracovního poměru nastane v době mateřské či rodičovské dovolené, může tento pracovní době skončit uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Po ukončení pracovního poměru je Vám zaměstnavatel povinen vystavit potvrzení o době zaměstnání, tzv. zápočtový list a dále Vám vydat evidenční list důchodového pojištění.

Před rokem jsem nastoupila na mateřskou dovolenou a následně rodičovskou dovolenou, oznámila jsem zaměstnavateli, že budu doma 3 roky, nyní bych si chtěla čerpání mateřské dovolené zkrátit, může zaměstnavatel trvat na tom, abych se do práce vrátila až za 3 roky, nebo musí moji žádosti vyhovět?

Podle § 196 zákoníku práce musí zaměstnavatel zaměstnankyni či zaměstnanci na základě jejich žádosti umožnit čerpat rodičovskou dovolenou k prohloubení péče o dítě. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, nejdéle však do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Zákoník práce nestanoví formu žádosti. Zaměstnanci tedy mohou požádat zaměstnavatele o čerpání rodičovské dovolené jak písemně, tak i ústně. Pokud o čerpání rodičovské dovolené požádají, je zaměstnavatel povinen této žádosti vyhovět. V této žádosti by měli specifikovat rozsah (délku) čerpání dovolené. Pokud však v žádosti rozsah neuvedou, pak se má za to, že zaměstnanec požádal o rodičovskou dovolenou do dosažení 3 let věku dítěte.

Pokud se zaměstnanec nebo zaměstnankyně chtějí vrátit do práce dříve, než určili v žádosti o čerpání rodičovské dovolené (nebo před datem, kdy dítě dosáhne věku 3 let, pokud v žádosti rozsah rodičovské dovolené nespecifikovali), pak nastává otázka, zda je zaměstnavatel povinen návrat do práce takovému zaměstnanci nebo zaměstnankyni umožnit. Odborníci na pracovní právo se v odpovědi na tuto otázku nedokáží shodnout. Nejvyšší soud České republiky pak do dnešního dne o této otázce bohužel nerozhodoval a nelze předvídat, jak v této věci nakonec rozhodne.

Jedna skupina odborníků je toho názoru, že zaměstnavatel je povinen respektovat rozhodnutí zaměstnance a zaměstnankyně a začít jim přidělovat práci podle pracovní smlouvy kdykoli se rozhodnou jít zpět do práce. Tento názor byl vydán také v rámci stanoviska Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, podle kterého je čerpání rodičovské dovolené právem zaměstnance, nikoliv povinností, a zaměstnavatel má povinnost podřídit se jednostrannému právnímu úkonu zaměstnance, který směřuje k čerpání rodičovské dovolené a k jehož změně není nutný souhlas zaměstnavatele. Zaměstnavatel by tedy podle tohoto názoru měl umožnit zaměstnanci dřívější návrat do práce.

Druhá skupina odborníků se opírá o zatím jediné publikované soudní rozhodnutí, které ovšem není rozhodnutím Nejvyššího, ale pouze Krajského soudu. Krajský soud v Hradci Králové ve svém rozhodnutí ze dne 9. 1. 1996 spis. zn. 13 Co 413/1995 stanovil, že je to sice zaměstnanec, který rozhoduje o délce trvání rodičovské dovolené, je však také povinen respektovat zájmy zaměstnavatele, který za něj přijal jiného zaměstnance. Podle tohoto rozhodnutí je zaměstnavatel povinen umožnit výkon práce a přidělovat zaměstnankyni před datem uvedeným v její žádosti o čerpání rodičovské dovolené, jen pokud jde o zákonem stanovený důvod omezení délky rodičovské dovolené (např. v případě úmrtí dítěte). Toto rozhodnutí Krajského soudu převzalo mnoho komentářů vydaných k zákoníku práce, podle kterých je pro předčasný návrat z rodičovské dovolené nezbytné, aby se zaměstnanec se zaměstnavatelem na dřívějším návratu dohodli. Zaměstnanec sám nemůže totiž jednostranně rozhodovat o zkrácení rodičovské dovolené, o kterou požádal a kterou již čerpá.  Zaměstnavatel není ani povinen vyhovět pozdější žádosti zaměstnance o návrat do zaměstnání dříve, než se původně dohodli na délce rodičovské dovolené.

Zpracováno dle: https://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pravo/ma-zamestnanec-zamestnankyne-pravo-vratit-se-drive-z-rodicovske-dovolene-do-prace

Jsem v současné době na rodičovské dovolené, syn bude mít 3 roky za půl roku, mám se vrátit do práce. Od kolegů však vím, že v současné době probíhají ve firmě nějaké organizační a personální změny, je možné, že po mém návratu z rodičovské dovolené už moje pracovní místo nebude existovat, jaké pracovní místo mi musí zaměstnavatel po návratu z rodičovské dovolené nabídnout?

Obecně platí, že po návratu z rodičovské dovolené musí zaměstnavatel zaměstnankyni či zaměstnanci poskytnout pracovní místo v souladu s jeho pracovní smlouvou – má tedy právo na sjednaný druh a místo výkonu práce. Pokud by však došlo v rámci Vaší firmy k organizačním změnám a Vaše původní pracovní pozice by byla zrušena, může Vám zaměstnavatel nabídnout jiné pracovní místo a pak by mohlo dojít ke změně pracovní smlouvy po vzájemně dohodě Vás a zaměstnavatele. Vy však nemusíte se změnou souhlasit. Pak je tedy otázkou, zda by nemohla nastat situace, kdy byste se stala nadbytečnou ve smyslu ustanovení § 52 písm.c) zákoníku práce. V tomto případě by s Vámi zaměstnavatel mohl rozvázat pracovní poměr výpovědí nebo dohodou, kdy musí být v dohodě specifikováno, že důvodem ukončení pracovního poměru jsou důvody uvedeny v § 52 písm. c), aby zůstal zachován Váš nárok na odstupné. Výše odstupného by pak byla odstupňována podle toho, jak dlouho jste byla u tohoto zaměstnavatele zaměstnána. Pokud by pracovní poměr trval méně než 1 rok, měla bysta nárok na odstupné ve výši 1 měsíce, pokud by pracovní poměr trval 1- 2 roky, měla byste nárok na 2 měsíce odstupného a pokud by pracovní pomět trval více jak 2 měsíce, měla byste nárok na 3 měsíce odstupného. Odstupné je upraveno v § 67 zákoníku práce.

Byla jsem dva roky na rodičovské dovolené, takto jsem byla se zaměstnavatelem domluvena. Do práce jsem po dvou letech rodičovské dovolené nastoupila zpět. Další rok měl být doma se synem manžel. Nicméně manželovi se naskytla výhodná pracovní nabídka a rozhodli jsme se, že manžel odejde pracovat do zahraničí. Chtěla jsem se zeptat, zda se ještě mohu vrátit zpět na rodičovskou dovolenou a zda mi zaměstnavatel musí umožnit rodičovskou dovolenou čerpat, případně zda mohu požádat o zkrácení pracovního úvazku.

Váš dotaz má dvě úrovně.

Za prvé, co se týká nároku na rodičovskou dovolenou. Dle  § 196 zákoníku práce musí zaměstnavatel zaměstnankyni či zaměstnanci na základě jejich žádosti umožnit čerpat rodičovskou dovolenou k prohloubení péče o dítě. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, nejdéle však do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Pokud o čerpání rodičovské dovolené požádáte v souvislosti s péči o dítě mladší 3 let, je zaměstnavatel povinen této žádosti vyhovět.

Druhá rovina se týká žádosti o umožnění práce na zkrácený pracovní úvazek, toto upravuje  § 241 zákoníku práce, odst. 2. Pokud pečujete o dítě mladší 15 let a požádáte zaměstnavatele o vhodnou úpravu pracovní doby např. právě ve formě zkrácení pracovního úvazku, je zaměstnavatel povinen Vám takovou vhodnou úpravu pracovní doby umožnit, pokud mu v tom nebrání závažné provozní podmínky. Doporučuji tedy zaměstnavatele o zkrácení pracovního úvazku písemně požádat. Pokud by zaměstnavatel odmítl Váši žádosti vyhovět, musí to zdůvodnit. Pokud byste s jeho důvody odmítnutí zkrácení pracovního úvazku nesouhlasila, máte možnost podat podnět na inspektorát práce.

Chci se vrátit po 18 měsících rodičovské dovolené do zaměstnání. Nicméně dceru ještě stále kojím a je to pro ni i pro mne velmi důležité. Musí mi zaměstnavatel umožnit přestávky na kojení?

Zákoník práce upravuje přestávky na kojení v ustanovení § 242. Matka má nárok na 2 půlhodinové přestávky na kojení, pokud pracuje plnou pracovní dobu, tedy 8 hodin a to u dítěte mladšího 1 roku, dále má nárok na 1 půlhodinovou přestávku po dobu dalších 3 měsíců věku dítěte. Tyto přestávky se započítávají do pracovní doby a náleží za ně náhrada mzdy nebo platu dle průměrného výdělku.  Pokud už má Vaše dcera 18 měsíců, není zaměstnavatel povinen Vám přestávky na kojení v práci umožnit. Nicméně se zaměstnavatelem se můžete domluvit a dceru můžete nakojit během zákonné přestávky na odpočinek během pracovní doby, či na jiné vhodné úpravě.