Otázky a odpovědi

Pracuji v penzionu jako pokojská, na chodbách jsou nainstalovány kamery. Byli jsme informováni o tom, že kamery mají sloužit k monitorování chodeb, společných prostor, apod., aby se předcházelo krádežím. Nicméně v poslední době nám již několikrát bylo majitelem sděleno, že se jen „ flákame“, nic neděláme, apod., že má moc dobrý přehled o tom, co děláme. Domníváme se, že nás majitel sleduje přes kamery, máme nějakou možnost se proti tomuto bránit?

Podle ustanovení § 316 odst. 1 zákoníku práce nesmějí zaměstnanci bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování tohoto zákazu je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat. Přiměřenost takovéto kontroly je vždy potřeba hodnotit ve vztahu ke konkrétnímu pracovišti a konkrétnímu zaměstnanci. Zpravidla ale nepůjde o přiměřenou kontrolu v případě trvalého sledování zaměstnance a jeho nakládání se svěřenými pracovními prostředky.

Dále podle ustanovení § 316 odst. 2 zákoníku práce nesmí zaměstnavatel bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci. Tedy k tomu, aby zaměstnavatel mohl narušovat soukromí zaměstnanců na pracovišti, je potřeba mít závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele. Z pohledu orgánů inspekce práce tento závažný důvod zpravidla není dán při výrobě běžných výrobků nebo při poskytování běžných služeb. Opět je ale potřeba hodnocení vztáhnout ke konkrétnímu pracovišti a konkrétnímu zaměstnavateli.

Pokud je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů podle § 316 odst. 2 zákoníku práce, je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění. K tomu není potřeba souhlasu zaměstnance.

Kontrola výše uvedeného spadá do kompetence orgánů inspekce práce, přičemž pokud je zjištěno porušení ustanovení § 316 odst. 2 zákoníku práce, a to ve spojitosti se zpracováváním osobních údajů zaměstnanců (tj. kamerové záznamy by se archivovaly a byly by z nich znatelné podoby zaměstnanců), bude zjištění předáno rovněž Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Z výše uvedeného vyplývá, že pokud Vás zaměstnavatel neinformoval o tom, že kamerový systém bude využíván i ke sledování zaměstnanců a v jakém rozsahu, nesmí tak zaměstnavatel činit a tímto svým jednáním porušuje zákoník práce. Na tuto skutečnost zaměstnavatele upozorněte. Pokud by toto nereflektoval, můžete se s podnětem obrátit na Inspektorát práce.

<< 1 | 2