Stejná šance pro všechny

 

 

Doba realizace projektu: 1.3.2017 - 28.2.2019

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003490

Obsahem projektu je zlepšení postavení cílové skupiny rodiče s malými dětmi do 15 let na trhu práce v regionu Valašskomeziříčsko-kelečsko prostřednictvím motivačních, vzdělávacích, poradenských (individuální kariérové poradenství) aktivit, antidiskriminačního poradenství a následné vytváření flexibilních pracovních míst.

Jednotlivými aktivitami projektu jsou:

1) Interaktivní program Restart na trhu práce
Cílem je pomocí mentoringu a koučingu, zvýšit sebevědomí, motivaci a akceschopnost rodičů, získání kompetencí, které jim pomohou k prosazení se na trhu práce.

Obsah Programu:
- Startujeme svoje myšlení a priority osobního rozvoje
- Sebevědomí jako klíč k pracovnímu úspěchu
- Prezentační dovednosti
- Komunikace jako klíč k úspěchu
- Efektivní osobní marketing a PR
- Organizace a plánování času
- Zvládání stresu
- Řídící dovednosti
- Business plán a osobní portfolio

2) Rekvalifikační kurz Asistent pedagoga
C
ílem aktivity je získání odborné kvalifikace k výkonu povolání Asistent pedagoga

Absolvent získá tyto kompetence:
- osvojí si a prohloubí zákl. znalosti z psychologie, pedagogiky a spec.  pedagogiky, seznámí se s příčinami vzniku a typy postižení
- dostane zákl. informace o zásadách první pomoci
- získá přehled o efektivních vyučovacích metodách, které umožňují dobré začlenění žáka s postižením do práce celé třídy
- získá informace o způsobech úpravy učiva a motivaci žáka a o pomůckách, které se dají pro jednotlivé předměty používat
- bude seznámen se základními principy komunikace, se zásadami spolupráce s učitelem, pracovníky SPC i rodiči
- získá info. o strategii zvládání krizových situací
- získá přehled o principech inkluzívního vzdělávání a bude seznámen se zákl. právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv

3) Rekvalifikační kurz Manažer projektu
Cílem kurzu je získání kompetencí pro práci projektového manažera

Obsah kurzu:
- Řízení rozsahu projektu
- Řízení časového rámce projektu
- Finanční řízení projektu
- Řízení jakosti projektu
- Řízení rizik projektu
- Řízení změn v projektu
- Řízení zdrojů projektu
- Řízení informací a dokumentace projektu

4) Individuální kariérové poradenství
Tato aktivita má za cíl individuálně a aktivně pracovat s klientem a v návaznosti na jeho pozitivní klíčové kompetence mu pomoci a doprovázet jej k nalezení vhodného zaměstnání, včetně zajištění případné následné péče o klienta v případě potřeby v průběhu zaměstnání. Odborný poradenský pracovník bude v kontaktu s účastníky během vzdělávání, praxe i zaměstnání, bude získávat zpětnou vazbu ohledně uplatnění se na trhu práce všech účastníků. Během zaměstnání se na něj mohou účastníci obracet i v otázkách zkušeností a problémů v zaměstnání, popř. ohledně genderové diskriminace, kdy budou účastníci nasměrováni na antidiskriminační poradenství.

5) Zprostředkování zaměstnání

Součástí projektu je zprostředkování zaměstnání formou vytváření nových pracovních míst.V rámci projektu vznikne 8 nových pracovních míst pro absolventy kurzů. Z tohoto počtu vytvoříme min. 6 flexibilních pracovních míst např. formou částečných úvazků a nebo sdílených pracovních míst. Konkrétní druh a výše úvazku bude záviset na zájmu zaměstnavatelů.

6) Doprovodná a podpůrná opatření

- mzdové příspěvky

- příspěvky na dopravu účastníků

- hlídání dětí účastníkům kurzů                                                                                                                                                                        

7) Provoz antidiskriminační poradny
Cílem poradny je odborné poradenství obětem genderové diskriminace na trhu práce, a to poskytované jak účastníkům projektu, tak i široké veřejnosti