Rozvoj nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky NNO, zejména pracovníky mateřských a rodinných center a organizací pracujících s mládeží

Doba realizace projektu: 1.2.2012 - 31.1. 2015

Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/03.0026

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je rozšířit nabídku v oblasti dalšího vzdělávání vytvořením a pilotním ověřením 4 nových vzdělávacích programů určených pro pracovníky NNO, zejména pro pracovníky mateřských center, rodinných center a organizací pracujících s dětmi a mládeží ve Zlínském kraji (dále jen "pracovníci NNO").

Témata nových vzdělávacích programů jsou přímo provázány s činností a provozem NNO a kladou si za cíl zefektivnit provoz NNO, zvýšit povědomí o činnosti NNO prostřednictvím kvalitnější komunikace a propagace, připravit podmínky pro postupnou profesionalizaci a finanční nezávislost NNO a v neposlední řadě rozšířit kvalifikaci vybraným pracovníkům NNO pracujícím s dětmi a mládeží a připravit je na práci rodinného poradce.

V rámci projektu vzniknou následující vzdělávací programy:
- Efektivní hospodaření v NNO
- Provoz, propagace a podpora NNO s využitím ICT
- Přechod neziskové organizace k finanční nezávislosti
- Rodinný poradce

Dalším z cílů projektu je následně vytvořit síť rodinných poradců působících v rámci NNO ve Zlínském kraji, kteří budou aktivně pracovat s rodinnou, dětmi a mládeží, poskytovat základní přímou poradenskou pomoc, případně budou schopni rozpoznat závažnější problémy nebo kontaktovat a spolupracovat s dalšími odborníky při řešení závažnějších problémů (např. psycholog, právník, úřad SSP apod.)

Pro tyto vzdělávací programy vytváříme v rámci projektu příslušné metodiky a školící materiály. Provedeme postupnou pilotáž nových vzdělávacích programů v nově vybavených prostorech v sídle MC Emcéčko a vytvoříme podmínky pro vznik sítě rodinných poradců.  Následně provedeme vyhodnocení pilotních kurzů, případné doplnění či změny programů.    

Výstupem projektu bude 5 nově vytvořených produktů v podobě 4 nových vzdělávacích programů a vytvoření sítě vyškolených rodinných poradců.

Cílová skupina:

Základní cílovou skupinou projektu jsou účastníci dalšího vzdělávání.

Jedná se o pracovníky mateřských center, rodinných center a organizací pracujících s dětmi a mládeží ve Zlínském kraji. To znamená, že jejich bydliště nebo zaměstnání se nachází na území Zlínského kraje.

Protože řada pracovníků v rámci NNO vykonává více činností, případně je v rámci NNO zajišťována vzájemná zastupitelnost jednotlivých pracovníků, předpokládáme, že zejména v budoucnu absolvují někteří pracovníci cílové skupiny více vzdělávacích programů.

Vzdělávací program: Efektivní hospodaření v NNO
Bude vytvořen nový komplexní vzdělávací program pro vedoucí pracovníky NNO a pracovníky na pozicích účetních nebo ekonomů. Tento program rozšíří znalosti a dovednosti cílové skupiny v oblastech finančního hospodaření a účetnictví NNO, ve strategickém plánování, v personálním řízení a v oblasti lidských zdrojů, v komunikačních dovednostech a asertivním jednání, v time managementu.

Témata vzdělávání:

- hospodaření NNO; základní principy trvale udržitelného rozvoje (8 hod)
- financování NNO a projektové řízení (32 hod)
- účetnictví NNO (8 hod)
- strategické plánování (8 hod)
- personální řízení a lidské zdroje (8 hod)
- efektivní komunikace (8 hod)
- asertivní jednání (8 hod)
- rétorika (8 hod)
- time management (8 hod)

Celková hodinová dotace programu činí 96 hodin.

Vzdělávací program: Provoz, propagace a podpora NNO s využitím ICT

Bude vytvořen nový komplexní vzdělávací program pro pracovníky NNO na všech pozicích. Cílem programu je zvýšení znalostí účastníků vzdělávání v oblasti ICT, zejména využití všech možností MS Office 2007. Jednotlivé vzdělávací moduly programu jsou navázány na činnost NNO. Získané znalosti pracovníci NNO prakticky využijí  při své činnosti, případně pro efektivnější prezentaci NNO.  

Témata programu:

-         MS Word pro pokročilé uživatele (32 hod)
-         MS Excel pro pokročilé uživatele (16 hod)
-         úprava fotografií (16 hod)
-         obsluha webových stránek  (16 hod)
-         Power Point (8 hod)
-         Outlook a jeho možnosti (8 hodin)

Celková hodinová dotace programu 96 hodin.

Vzdělávací program: Přechod neziskové organizace k finanční nezávislosti
Bude vytvořen nový komplexní vzdělávací program pro vedoucí pracovníky NNO a pracovníky na pozicích účetních nebo ekonomů. Pracovníci NNO většinou nemají patřičné vzdělání v oblastech  podnikové ekonomiky, ani zkušenosti s podnikatelskou činností. Témata kurzu jsou nastavena tak, aby účastníkům dalšího vzdělávání ukázaly možnosti, ale i úskalí sociálního podnikání, kroky předcházející promyšlenému zahájení podnikatelské činnosti. 

Hlavním přínosem programu je ukázat kompetentním pracovníkům NNO možnosti a cesty k postupné profesionalizaci a finanční nezávislosti NNO, prostřednictvím podnikatelské činnosti NNO.

Témata programu:

- jak založit sociální podnik (8 hod)
- definování cílů sociálního podniku (8 hod)
- principy sociálního podniku (hospodárnost, udržitelný rozvoj) (16 hod)
- podnikatelský plán (16 hod)
- SWOT analýza soc. podniku (8 hod)
- produkt/služba - stanovení jednotky produkce, stanovení ceny  (8 hod)
- průzkum místního trhu, konkurence (8 hod)
- finanční analýzy - rámcový provozní rozpočet (16 hod)
- udržitelnost sociálního podniku (8 hod)

Celková hodinová dotace programu 96 hodin.

Vzdělávací program: Rodinný poradce

Bude vytvořen nový komplexní vzdělávací program pro pracovníky RC a MC s dostatečnou jak osobní, tak profesní zkušeností pro práci rodinného poradce.

Úspěšní účastníci programu budou po jeho absolvování působit jako rodinní poradci v rámci RC a MC ve ZK a budou poskytovat základní poradenství v oblasti výchovy, řešení mezilidských a mezigeneračních vztahů apod.

Osnovu teoretické části vzdělávacího programu budou tvořit témata:

- představení účastníků vzdělávání, jejich organizací, poslání, cíle apod. (4 hod)
- seznámení s manuálem a s pracovními listy (4 hod)
- rozvoj rodičovských kompetencí (16 hod)
- pozitivní výchova, alternativní formy výchovy (8 hod)
- efektivní komunikační techniky (16 hod)
- logické důsledky jako alternativa trestu (8 hod)
- rozvíjení vlastní sebedůvěry jako rodiče i jako lektora (8 hod)
- mezigenerační problémy, mezilidské vztahy (8 hod)
- zásady úspěšného vedení skupiny (8 hod)
- vztah klient - poradce (8 hod)
- duševní hygiena (8 hod)
- praxe (34 hod)

Celková hodinová dotace teoretické části programu 96 hodin, praxe 32 hodin.

Praxe bude probíhat poslední 2 měsíce pilotáže tak, aby si mohli účastníci ověřit své nabyté vědomosti a dovednosti v praxi, tj. v rodinných a mateřských centrech. 4 hodiny praxe budou probíhat pod odborným dozorem  lektora (psycholog, terapeut) a další 2 hodiny budou sloužit ke konzultaci a k rozebrání výsledků účastníka dalšího vzdělávání.

Plánovaný způsob a intenzita výuky každého vzdělávacího programu je 1 x za čtrnáct dnů osmihodinový blok (cca 6 měsíců celkem) tak, aby účast na vzdělávání co nejméně narušovala běžnou pracovní činnost zaměstnanců NNO účastnících se vzdělávání.

Každý vzdělávací program bude zakončen závěrečným testem a účastník dalšího vzdělávání získá osvědčení.  

Kontaktní osoby:

Kateřina Moniaková 777713641

Silvie Malíková 776136413

email: emceckovm@seznam.cz