Kariéra i s dětmi

Tento projekt skončil k 30.9.2013, projekt pomohl 227 osobám a tyto osoby prošli kurzem  * základy podnikání * profesní vzdělávání * využili službu miniškolky a službu krátkodobého hlídání dětí.

 

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/54.00232

Termín realizace projektu: 1.10.2010 – 30.9.2013

Projekt "Kariéra i s dětmi" je zaměřen na podporu zaměstnanosti znevýhodněných skupin na trhu práce.

Hlavním cílem programů na podporu zaměstnanosti je poskytnout rodičům s dětmi komplexní a zároveň individuální péči při získávání spolehlivých informací o jejich skutečných schopnostech, možnostech překonat obtížné životní situace včetně návratu na trh práce.

Programy na podporu zaměstnanosti zahrnují:

- individuální kariérové poradenství formou bilanční diagnostiky tj. komplexního posouzení schopností a možností klientek v návaznosti na jejich budoucí pracovní uplatnění.

Na základě výstupů z bilanční diagnostiky se účastníci rozhodnou, zda využijí možnosti pokračovat ve skupinovém kariérovém poradenství v rámci modulu

Profesní vzdělávání

· RODINA A PROFESE (6 hod) slaďování sféry rodinné a profesní, bariéry na trhu práce, atd.

· GENDEROVÉ STEREOTYPY, ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN A MUŽŮ (6 hod). segregace prac. trhu, platová nerovnost, diskriminace v přístupu k zaměstnání ,

· ZÁKLADY ASERTIVITY, ZVYŠOVÁN SEBEVĚDOMÍ (6 hod). komunikace na pracovišti, sebepoznání, os. rozvoj.

· KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (6 hod) Profes. komunikace, verb. a neverb. komunikace, nácvik a rozvoj konkrétních dovedností.

· SEBEPOZNÁNÍ (4 hod) Typologie MBTI, projektivní techniky, skupinový náhled

· TVORBA OSOBNÍHO PORTFOLIA (4 hod) Životopis a motivační dopis (práce na PC)

· KONTAKT SE ZAMĚSTNAVATELI (6 hod). Jak udržet kontakt se svou profesí, flexibilních opatření (částečný úvazek, pružná pracovní doba, práce z domova, firemní jesle a školky), kde a jak hledat a kontaktovat zaměstnavatele.

· VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, VSTUPNÍ POHOVOR (4 hod). Přijímací pohovor, příprava na pohovor.

· PRACOVNÍ PRÁVO (6 hod). Vznik, změna a skončení prac. poměru, prac. smlouva, prac. doba, mzda, plat, důchod, prac. neschopnost, RD a MD, DPP, DPČ, atd.

nebo vstoupí do kurzu

Základy podnikání

* ÚVOD DO PROBLEMATIKY (3 hod).

· PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ, OBCH. REJSTŘÍK (3 hod).

· ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (6 hod).

· SLADĚNÍ RODINNÉHO A PRAC. ŽIVOTA (6 hod). Time management, možnost využití služeb péče o děti, rodinné kompetence.

· PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ (6 hod). Podnikání z hlediska rovných příležitostí (gender mainstreaming v podnikatelské sféře, právní úprava rovných příležitostí.

· PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR (6 hod). Vize, strategie podnikání, rizika, téma podnikatelského záměru, ekonomika a finance, udržitelnost.

· DOMÁCÍ PŘÍPRAVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (10 hod).

· PODNIKATEL, ÚČETNICTVÍ A DANĚ (6 hod).

· PSYCHOLOGIE ŘÍZENÍ (3 hod).

· FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY (6 hod). Možnosti podpory začínajících podnikatelů.

· POJIŠTĚNÍ PODNIKATELE A ZAMĚSTNANCŮ, PRACOVNÍ PRÁVO (6 hod).

· STRATEGIE OBCH. JEDNÁNÍ, OBCH. VZTAHY (6 hod).

· MARKETINGOVÁ STRATEGIE (3 hod).

· INDIV. KONZULTACE S LEKTOREM, ZHODNOCENÍ PODNIK. ZÁMĚRU (3 hod. na každého účastníka)

 

Účastníci vzdělávacích programů na podporu zaměstnanosti mohou využít doprovodnou službu hlídání dětí. Součástí projektu jsou aktivity a doprovodná opatření vedoucí k podpoře rovnosti žen a mužů, rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a zlepšování podmínek sladění pracovního a rodinného života.

Další aktivitou projektu je rozšíření provozu miniškolky o dalších 8 dětí.

Miniškolka je určena převážně dětem ve věku od 2 do 3 let pro snadnější návrat do zaměstnání jejich rodičů a její provozní doba je od 06:00 do 16:00 hodin.

V miniškolce je poskytována služba nejvýše 8 dětem od 2 do 3 let. V miniškolce se poskytuje individuální výchovná péče o děti zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopnosti a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Dále se zde bude zabezpečovat bezpečnost a zdraví dětí, jejich pohyb na čerstvém vzduchu, spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí

a osobní hygiena dětí, včetně poskytování první pomocí. · Provozní doba miniškolky je každý pracovní den od 6:00 do 16:00 hod. Péči o děti zajišťují dva zaměstnanci. Zaměstnanci musí splňovat odbornou způsobilost k výkonu povolání, v tomto případě úplné střední odborné vzdělání v oboru zdravotní sestra. · Program miniškolky je upraven podle individuálních potřeb dětí.

Zcela novou aktivitou je krátkodobé hlídání dětí ve dnech Pondělí a Středa v čase od 08:00 do 13:00 hodin.

Kontakt:

Kateřina Moniaková        777713641

Silvie Malíková                 776136413

email: emceckovm@seznam.cz