Krok vpřed

 

Tento projekt skončil k 28.2.2014, projekt pomohl 108 osobám/ženám které absolvovaly vzdělávací kurzy : administrativní pracovník a asistent pedagoga.

Bylo vytvořeno celkem 14 dotovaných pracovních míst.

 

Doba realizace projektu:

1.3. 2012 - 28.2. 2014

registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/74.00165

Popis projektu

Obsahem projektu Krok vpřed je realizace aktivit, které s využitím nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti povedou ke zvýšení zaměstnanosti cílových skupin.

Cílové skupiny projektu:

- zájemci/kyně o zaměstnání

uchazeči/ky o zaměstnání

u obou cílových skupin jsou to konkrétně fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku a fyzické osoby mladší 20 resp. 25 let věku, tedy skupiny, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování zejména z důvodu jejich dlouhodobé nezaměstnanosti nebo ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností. 
 

Cíle bude dosaženo realizací následujících aktivit: 

1.       Motivačně-profesního modulu
2.       Bilanční diagnostiky
3.       Rekvalifikačních kurzů (Administrativní pracovník, Asistent pedagoga)
4.       Zprostředkováním zaměstnání formou vytváření nových dotovaných prac. míst u zaměstnavatelů
5.       Doprovodnými aktivitami

Celkem v rámci projektu proběhnou 4 komplexní poradensko-vzdělávací moduly, obsahující výše uvedené aktivity pro min. 40 účastníků z cílových skupin. 

Součástí projektu je zprostředkování zaměstnání formou vytváření nových pracovních míst. V rámci projektu vznikne 12 nových pracovních míst pro účastníky projektu.

Vzdělávací kurzy lze absolvovat pouze jako komplexní celek (např. Motivačně profesní modul + Bilanční diagnostika + rekval. kurz Administrativní pracovník) Doba realizace jednoho vzdělávacího bloku je cca 5 měsíců.

Úspěšní absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

Podmínka přijetí do kurzu: ukončené odborné vzdělání.
Podmínkou pro získání osvědčení o úspěšném absolvování kurzu je min. 75% účast na prezenčních seminářích.
 

Popis aktivity Motivačně profesní modul:

ZÁKLADY ASERTIVITY, ZVYŠOVÁN SEBEVĚDOMÍ (6 hod). Rozlišovat jednání asertivní, agresivní, pasivní a manipulativní, efektivněji zvládat konflikty a reagovat vhodně na kritiku, snadněji hledat kompromis, lépe komunikovat v procesu budování vztahů s podřízenými, nadřízenými, kolegy, sebepoznání, osobnostní rozvoj, atd.

ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ (6 hod).  Profes. komunikace, verbální a neverb. komunikace, sebeprezentace, podpora sebevědomí, nácvik a rozvoj konkrétních dovedností. 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, VSTUPNÍ POHOVOR (4 hod). Jak správně napsat životopis, motivační dopis, vystupovat při přijímacím pohovoru, příprava na pohovor, atd.

KDE A JAK HLEDAT PRÁCI ÚP, APZ (4 hod).  Portál MPSV, agentury práce, internet.

PRACOVNÍ PRÁVO (6 hod). Pracovní poměr - vznik, změna a skončení pracovního poměru, náležitosti pracovní smlouvy, pracovní doba a doba odpočinku, přestávky v práci, mzda, plat, důchod, pracovní neschopnost, rodičovská dovolená a odchod na MD, náhrada škody, hmotná odpovědnost, DPP, DPČ, služební cesty, cestovní náhrady

Popis aktivity Bilanční diagnostika:

Je zaměřena na komplexní posouzení schopností a možností klientů v návaznosti na jejich budoucí pracovní uplatnění, na hledání jejich vlastních zdrojů, sebepoznání, kariérové poradenství a bilanci. Rozsah je 19 hodin.
 

Rekvalifikační kurz Administrativní pracovník

Náplň kurzu:

- administrativní doklady - účetnictví a daňová evidence, práce s pokladnou, cestovní náhrady, faktury
- vedení a řízení kanceláře
- efektivní komunikace v oblasti obchodu
- formální a stylistická stránka obchodní korespondence
- základy prac. a obch. práva
- PC programy: MS Office Word, Excel, Internet a elektronická pošta.

Součástí akreditovaného kurzu bude i zajištění praxe u zaměstnavatele. 
Rozsah kurzu cca 120 hodin vč. odborné praxe.

Rekvalifikační kurz Asistent pedagoga

Absolvent kurzu:

- osvojí si a prohloubí zákl. znalosti z psychologie, pedagogiky a spec.  pedagogiky, seznámí se s příčinami vzniku a typy postižení

- dostane zákl. informace o zásadách první pomoci

- získá přehled o efektivních vyučovacích metodách, které umožňují dobré začlenění žáka s postižením do práce celé třídy

- získá informace o způsobech úpravy učiva a motivaci žáka a o pomůckách, které se dají pro jednotlivé předměty používat

- bude seznámen se základními principy komunikace, se zásadami spolupráce s učitelem, pracovníky SPC i rodiči

- získá info. o strategii zvládání krizových situací

- získá přehled o principech inkluzívního vzdělávání a bude seznámen se zákl. právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv

Součástí akred. kurzu bude i zajištění praxe u zaměstnavatele. 
Rozsah kurzu cca 120 hodin včetně odborné praxe.

Zprostředkování zaměstnání formou vytváření nových dotovaných prac. míst u zaměstnavatelů

Součástí projektu je zprostředkování zaměstnání formou vytváření nových pracovních míst. V rámci projektu vznikne 12 nových pracovních míst pro účastníky projektu. Udržitelnost pracovního místa bude po dobu min. 6 měsíců a  zaměstnavatelům bude vyplácena přímá podpora na mzdové náklady zaměstnance.

 Doprovodné aktivity

 Jedním z podpůrných opatření bude zajištění hlídání dětí v průběhu účasti rodičů na poradenských  a vzdělávacích aktivitách nebo praxi u zaměstnavatele. Hlídání bude probíhat v prostorech MC Emcéčko a bude zajištěno kvalifikovanou pečovatelkou.

Kontaktní osoby:

Kateřina Moniaková 777713641

Silvie Malíková 776136413

email: emceckovm@seznam.cz