Podpora inkluzívního vzdělávání ve školce Kamínek ve Valašském Meziříčí

Doba realizace projektu: 1.9.2012 – 30.3.2015

Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0021

Obsahem projektu je rozšíření činnosti miniškolky, kterou provozuje Komunitní a vzdělávací centrum EMCÉČKO, o služby přispívající k integraci a zlepšení rovných příležitostí dětí  se speciálními  vzdělávacími potřebami ve věku od 3 do 6 let.  

Výchovná a pedagogická péče vede k integraci dětí se SVP a je poskytována prostřednictvím speciálního pedagoga.

V rámci projektu jsou v miniškolce poskytovány služby nejvýše 20 dětem. Společně s dětmi se SVP  školku navštěvují i děti, které zvláštní péči nepotřebují, což výrazně přispívá jak k integraci dětí se SVP do hlavního vzdělávacího  proudu, tak i k výchově ostatních dětí.

Školka funguje jako inkluzivní škola, kde při práci a výchově dětí jsou využívány metody a formy práce, které podporují výchovu dětí s chápáním jejich odlišností a speciálních vzdělávacích potřeb.  Včasnou péčí, tj. depistáží a základní pedagogickou diagnostikou dětí v předškolním věku se zaměřuje na odhalování budoucích poruch učení a chování. Do projektu a tedy do výchovy a vzdělávání jsou také aktivně zapojeni rodiče dětí, kteří získají nové poznatky k metodám a formám práce s dětmi se SVP.

 

Od dubna 2013 probíhá toto inkluzívní vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich integrace do běžné třídy v provozovně na ul. J.K.Tyla 418 ve Valašském Meziříčí.

 

Klíčové aktivity projektu:

1. Integrace dětí se SVP do běžné třídy

Miniškolka poskytuje v rámci projektu služby nejvýše 20 dětem ve věku od 3 do 6 let, z čehož 4 místa jsou vyčleněna pro děti se SVP. Program je upraven podle individuálních potřeb dětí. 

Přijetí každého dítěte je posuzováno individuálně. Děti se SVP jsou přijímány na základě spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou a jejího doporučení. Upřednostňován je individuální přístup ke každému dítěti a skupinová integrace. Při vzdělávání jsou využita podpůrná opatření jako speciální metody, formy a postupy výuky. Pro zabezpečení těchto forem výuky máme zakoupeny rehabilitační a didaktické pomůcky pro rozvoj dětí se SVP. V průběhu vzdělávání jsou individuálně identifikovány rozdílné vlohy a nadání dětí se SVP a ve spolupráci s PPP a rodiči se připravuje individuální vzdělávací plán.

2. Semináře pro rodiče

V rámci této aktivity jsou pro rodiče naplánovány 4 vzdělávací kurzy týkající se problematiky dětí se SVP:

A. MONTESSORI PEDAGOGIKA (35 h/kurz). Porozumění Montessori pedagogiky a její využití v praxi. Témata jako úseky a principy dětského vývoje, úloha dítěte ve společnosti, rozvoj psychiky a pohybu, připravené prostředí a práce s didaktickým materiálem, pomůcky pro praktický život, smyslové pomůcky, pomůcky pro matematiku a jazyk, programy kosmické výchovy, diskuse.

B. DÍTĚ JAKO ZDROJ INSPIRACE (24 h/kurz). Jedinečnost dítěte a přístup k dítěti s ohledem na jeho jedinečnost, znalost jeho osobnostních rysů, umění emocionální komunikace, pochopení podstaty spolupráce, samostatné práce, svobodné volby, polarizace osobnosti, řádu. Pokud lépe porozumíme, co dítě potřebuje, bude pro nás snadnější převést individuální přístup do praxe.

C. OSOBNOST DÍTĚTE (21 h/kurz)

- utváření a integrace osobnosti

- osobnost učitele

- svoboda dítěte v rámci jasných pravidel

- trest, pochvala a motivace

- praktické řešení vztahů

- poruchy ve vývoji dítěte

- prostředí s připraveným výukovým materiálem

D. RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN (35 h/kurz)

1.-3. Komunikace oprávněných požadavků vůči dětem i dospělým - přehled efektivních a neefektivních způsobů komunikace, základních komunikačních dovedností, rizika poslušnosti a závislosti na autoritě, sebeúcta jako imunitní štít.

4. Zvládání emocí. Jak reagovat na emoční nepohodu dětí. Jak zvládat vlastní emoce ve vztahu k dětem

5.-7. Motivace. Rizika trestů, odměn a pochval ve výchově; jak projevit uznání a ocenění. Rozdíl mezihodnocením a zpětnou vazbou.

Proběhne 7 seminářů v průběhu 2 měsíců.

 

3. Klub rodičů a dětí

Při miniškolce probíhá klub rodičů a dětí.

Klub slouží jak rodičům dětí navštěvujících miniškolku, tak i rodičům z řad veřejnosti. Rodiče s dětmi mohou klub volně navštěvovat za účelem naučit se nové metody práce nejen s dětmi se SVP a využívat didaktických pomůcek.

Činnost klubu rodičů zajišťuje odborný pedagogický pracovník.

 

4. Vzdělávání pedagogických pracovníků

Je realizováno vzdělávání 3 pedagogických pracovníků školky s cílem zvýšit jejich kompetence. Jedná se o následující kurzy:

1. kurz Montessori pedagogiky

2. Kurz sociální dovednosti

3. Kurz asertivita v praxi

4. Zdravotnický kurz

5. Kurz Program Instrumentálního obohacení  Reuvena Feuersteina.

V rámci projektu se tvoří nová Metodika práce s dětmi se SVP. Cílem je zajistit kvalitní pomůcku zejména pro naše, ale i externí pedagogické pracovníky a rodiče dětí se SVP. Dokument obsahuje postupy ve výchově a vzdělávání dětí se SVP, učí potřebné metody a formy práce s dětmi se SVP, shrnuje naše poznatky a zkušenosti s integrací dětí se SVP.