Stejná příležitost pro všechny

Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00006

Doba realizace: 1.12.2012 – 30.11.2014

Popis projektu a hlavní cíle:

Projekt je zaměřen na realizaci aktivit vedoucích k motivaci zaměstnavatelů v uplatňování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a rozvoj dalších programů a opatření směřujících k prosazování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života v regionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Aktivitami projektu jsou: genderové a rodinné audity v podnicích, antidiskriminační poradna, rekvalifikační kurzy pro ženy, zřízení služby péče o děti Do projektu je zapojen partner - firma Kredit, v.o.s., ekonomické služby, s více než 20tiletou zkušeností s poradenstvím a vzděláváním dospělých. Chceme rozšířit nabídku poradenských, vzdělávacích a rekvalifikačních programů pro rodiče na RD s cílem udržet si kontakt se zaměstnavatelem.

Současně zapojíme a nabídneme účast v těchto programech zaměstnancům podniků zapojených do genderových auditů a ženám v předdůchodovém věku (nad 50 let).

Pro rodiče na RD bude zřízena poradna, v rámci které bude expertka na rovné příležitosti reagovat na dotazy a poskytovat poradenství v otázkách diskriminace a slaďování rodinného a pracovního života. Sekundárním cílem projektu je zřízení služby péče o děti, primárně pro zaměstnance společností zapojených do projektu a účastníky vzdělávání . Do této aktivity bude zapojena zejména Nemocnice Valašské Meziříčí, a.s., Deza a.s. a další rodiče ohrožení nezaměstnaností v regionu.

Cílové skupiny projektu:

1. Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce

2. Ženy v předdůchodovém věku (ženy nad 50 let)

3. Dlouhodobě nezaměstnané ženy (ženy nezaměstnané déle než 6 měsíců)

4. Zaměstnanci

5. Zaměstnavatelé

 

Aktivity projektu:

1. Genderový audit pro firmy

Je určen pro 3 firmy z regionu, které po jeho absolvování obdrží certifikát a známku AUDIT ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI.

Smysl genderového auditu spočívá v identifikaci dobrých praxí a případných mezer a vytvoření individuálního plánu, jak v organizaci dále rozvíjet rovné příležitosti žen a mužů, politiku antidiskriminace, ale i slaďování práce a soukromého života. Výsledkem je celkové zlepšení prostředí organizace, protože si všímá i takových oblastí, jako je komunikace, nábor a rozvoj zaměstnanců a zaměstnankyň, ale nevyhýbá se ani problematice diskriminace, a to nejen z důvodu pohlaví.

Audit je možné přesně zacílit a designovat na přání zadavatele např. na slaďování osobního/rodinného a pracovního života, diskriminaci, platovou rovnost, atd. jeho cílem je pak zhodnocení stávající situaci, ocenění dobré praxe a nabídka cesty ke zlepšení v problematických oblastech. Genderový audit jedné organizace trvá celkem tři až čtyři měsíce, přičemž samotný sběr dat pro audit (rozhovory,workshopy) zabere 5-10 pracovních dní, kdy je důležité aktivní zapojení auditované organizace. Součástí auditu jsou také průběžné konzultace, závěrečná zpráva a akční plán. Závěrečná zpráva shrnuje zjištění auditu, na jejichž základě se pak vypracuje plán akcí a doporučení. Fakultativně je možné instituci znovu auditovat po uplynutí doby stanovené pro zavedení doporučených opatření a zhodnotit dosavadní vývoj.

2. Antidiskriminační poradenství pro zaměstnance/rodiče

Bude zřízena poradna zaměřující se na problémy zaměstnanců týkající se DISKRIMINACE z důvodu věku nebo pohlaví (např. v přístupu ke vzdělání, mzdová diskriminace, přístupu ke zdravotní péči apod.) a SLAĎOVÁNÍ RODINNÉHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA (např. podmínek odchodu a návratu z mateřské/ rodičovské dovolené, udržení kontaktu se zaměstnavateli po dobu MD nebo RD, možnosti flexibilních forem práce, homeworking apod.) Expertka na rovné příležitosti Bc. Tereza Ševčíková bude v rámci poradny 4 hodiny týdně (prozatím je uvažován termín každé pondělí od 13.00 - 17.00) poskytovat poradenství prostřednictvím: - Telefonické poradny - Souběžně internetová poradna. Samostatná e-mailová adresa poradce. Odpovědi budou zasílány

emailem. - Po domluvě budou problémy klientů řešeny formou osobní schůzky

3. Poradenství pro ženy zvažující zahájení samostatné výdělečné činnosti (možno absolvovat pouze při některém z rekvalifikačních kurzů)

 

4. Rekvalifikační kurzy pro ženy

- ZÁKLADY PODNIKÁNÍ (126 hod)

- ÚČETNICTVÍ (126 hod)

- MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (120hod)

- PC KURZ PRO MÍRNĚ POKROČILÉ (84 hod)

Každý kurz proběhne 2 x za dobu realizace projektu, tedy celkem 8 kurzů. Doba trvání kurzů cca 2 měsíce. Předpokládáme účast minimálně 8 osob v kurzu. Výstupem bude osvědčení o rekvalifikaci

5. Individuální poradenství pro klientky zahajující podnikatelskou činnost

Pouze pro klientky, které mají konkrétní a vážný zájem o zahájení SVČ, absolvování úvodního poradenského modulu a alespoň některého z rekvalifikačních kurzů.

Bude jim nabídnuto individuální poradenství s rozpracováním podnikatelské myšlenky nebo pomoc se zahájením SVČ.

6. Hlídání dětí pro účastníky vzdělávání

Hlídání dětí bude probíhat v herně MC Emcéčko po dobu účasti klientek na poradenských nebo vzdělávacích aktivitách. Děti budou hlídány kompetentními osobami s praxí nebo se zkušenostmi s vlastními dětmi.

7. Služba péče o děti pro zaměstnance

Nová služba péče o děti pro zaměstnance (dále jen miniškolka) je doplňkovou aktivitou pro společnosti, které absolvují genderový audit nebo společnosti zapojené do projektu, dále pro účastníky vzdělávání a další rodiče ohrožené nezaměstnaností v regionu. Kapacita miniškolky bude max. 15 dětí ve věku od 2 - 6 let

Provozní doba miniškolky je předběžně stanovena na: 5:45 - 18:15 hod., tak aby se vyšlo vstříc rodičům pracujícím ve směnném provozu. Bude zde poskytována individuální výchovná péče o děti zaměřená na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků dle věku dítěte. Dále bude zabezpečena bezpečnost a zdraví dětí, jejich pohyb na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím prostředí a osobní hygiena dětí. Provoz miniškolky budou zajišťovat 3 pracovnice (2 zdravotnice a 1 pedagog)

8. Konference pro političky Zlínského kraje

Proběhnou 2 celodenní konference převážně pro ženy-političky ze Zlínského kraje, jak úrovně krajské, tak obecní samosprávy, které mají zájem prosazovat rovné příležitosti.

 

Podrobný popis rekvalifikačních kurzů

Popis kurzu Mzdové účetnictví (s využitím výpočetní techniky) – 120 vyučovacích hodin

Kurze je určen pro posluchače s ukončeným středoškolským vzděláním a je určen především zájemcům, kteří nemají předchozí ekonomické vzdělání a chtějí získat základní kvalifikaci v oboru mzdový/mzdová účetní, příp. mají ukončené ekonomické vzdělání před delší dobou a teprve nyní chtějí vstoupit do praxe. Absolvent kurzu je schopen provádět mzdovou agendu včetně personální agendy, zpracování mezd, výpočet odvodů pro zdravotní a sociální pojišťovny, výpočet nemocenských dávek a s tím spojené účetní operace na příslušných účtech nebo skupině účtů, provádět zápisy jednotlivých účetních položek, zná související daňovou a účetní legislativu a je schopen se v ní orientovat.

Učební plán:

Mzdové účetnictví (80 hodin)

- daňové zákony, obchodní zákoník, živnostenský zákon

- cestovní náhrady

- zákon o účetnictví

- personální agenda, mzdové účetnictví, mzdové listy

- povinnosti podnikatele, povinnosti OSVČ

- rozdíl mezi mzdou a platem, odměna

- dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

- archivace mzdových písemností

- souvztažnosti, způsoby účtování

Základní obsluha PC (20 hodin)

- MS Word, MS Excel, MS Windows, Internet

Vedení mzdového účetnictví na PC (20 hodin)                                                                                                                                                         

- mzdové listy zaměstnanců

- výpočet mezd, nemocenských dávek

- výplatní pásky, rekapitulace

- přihlášky, odhlášky, přehledy na soc.poj. a zdrav.poj.

- roční zúčtování daně,

- zápočtové listy, ELDP, potvrzení o příjmu apod.

- pracovní smlouvy, výpovědi, různá další potvrzení

Celkem 120 hodin

 

Popis kurzu Účetnictví (126 vyučovacích hodin)

Kurz je určen pro uchazeče s ukončeným středním nebo středním odborným vzděláním (výuční list nebo maturita). Kurz je orientován především na zájemce, kteří nemají předchozí ekonomické vzdělání a chtějí získat základní kvalifikaci v oboru účetnictví (daňové evidence), příp. mají ukončené ekonomické vzdělání před delší dobou a teprve nyní chtějí vstoupit do účetní praxe. Absolvent je schopen provádět účetní operace na jednotlivých účtech nebo skupině účtů, provádět zápisy jednotlivých účetních položek, zajišťovat fakturaci v organizaci, shromažďovat a kontrolovat náležitosti účetních dokladů, zajišťovat agendu některých daní, provádět dokladové inventury a pořizovat inventurní soupisy, zpracovávat účetní doklady pro automatické zpracování, zajišťovat inventarizaci majetku a závazků, zakládat doklady, zná daňovou a účetní legislativu a je schopen se v ní orientovat.

Učební plán:

Daně a zákony (39 hodin)

- zákon o daních z příjmů

- zákon o DPH

- zákon o silniční dani

- zákon o sociálním pojištění

- zákon o zdravotním pojištění

- ostatní daňové zákony

- obchodní zákoník

- živnostenský zákon

- zákoník práce

- cestovní náhrady

- zákon o účetnictví

Účetnictví  (80 hodin)

- základní rozdíly mezi účetnictvím a daňovou evidenci

- daňové doklady

- účty, souvztažnosti

- zásoby, způsoby oceňování

- evidence majetku a závazků – praktické příklady

- inventarizace majetku a závazků

- účtování mezd

- specifické účtování – leasing, rezervy na opravy,

- cestovní náhrady

- účetní závěrka

- rozvaha, výkaz zisků a ztrát

- finanční analýza

- ekonomický rozbor sledovaného období

- archivace účetních písemností

Problematika BOZP (1 hodina)

Celkem 120 hodin

Závěrečné zkoušky 6 hodin

Celkem včetně závěrečné zkoušky 126 hodin

 

Kurz Základy podnikání (126 vyučovacích hodin)

Podmínkou přijetí účastníka do kurzu je ukončené střední vzdělání (střední škola, odborné učiliště) a splnění všeobecných zákonných podmínek pro získání živnostenského listu. Kurz poskytne posluchačům základní informace z oblasti daní, účetnictví, daňové evidence, sociálního a zdravotního pojištění, základů práva, psychologie podnikatele, využití PC, marketingu, plánování, finančního řízení firmy, finančních podpor. Součástí kurzu je i teoreticko-praktická část, při které si účastníci zpracují vlastní podnikatelský záměr v podobě, kterou vyžadují finanční instituce, pokud si účastníci budou chtít zajistit finanční prostředky k podnikání.

Učební plán:

Podnikatelský projekt  (38 hodin)

- co je to podnikatelský projekt?

- pravidla a osnova pro sestavení podnikatelského projektu

- finanční plán, individuální konzultace

Účetnictví  (16 hodin)

- majetek a závazky a jeho evidence

- daňová evidence, peněžní deník

- specifické účtování, leasing, rezervy, cestovní náhrady

- účetní závěrka, rozvaha, výkaz zisků a ztrát

- finanční analýza, ekonomický rozbor sledovaného období

Daňová soustava  (12 hodin)

- daň z příjmů fyzických a právnických osob

- daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň silniční

- zpracování daňového přiznání pro fyzické osoby a DPH

Marketing (8hodin)

- podstata a vývoj marketingu

- nabídka a poptávka

- poslání, vize a strategie

- průzkum trhu, marketingový mix

- propagace a podpora prodeje

Psychologie v praxi podnikatele (8 hodin)

- individualita osobnosti

- nadřízenost a podřízenost ve firmách a organizacích

- asertivita, komunikace, sebereflexe

- sociální potřeby a jejich uspokojování

- konkurence a zvládání problematického klienta

Právní formy podnikání (4 hodiny)

- základní členění právních vztahů ve společnosti

- právní formy podnikatelských subjektů

- právní vztahy mezi podnikateli

- právní zajištění podnikatelského projektu – konzultace

Obchodní zákoník (4 hodiny)

- podnikání v ČR, obchodní rejstřík, obchodní společnosti

- smlouvy dle obchodního zákoníku

Zákoník práce (4 hodiny)

- minimální mzda a zaručená mzda

- pracovní smlouvy, vznik a ukončení pracovního poměru

- dohody o provedení práce a smlouvy o pracovní činnosti

- pojmy zákoníku práce

Živnostenský zákon (4 hodiny)

Finanční zdroje a podpory malého a středního podnikání  (4 hodiny)

Sociální pojištění  (4 hodiny)

Zdravotní pojištění (4 hodiny)

Pojištění podnikatelských rizik, BOZP  (2 hodiny)

Výpočetní technika (8 hodin)

Celkem 120 hodin

Závěrečné zkoušky 6 hodin

Celkem 126 hodin

 

Inovativním prvkem tohoto projektu je využití možností modelování podnikatelského projektu v rámci e-learningových podpor v rozsahu:

* Testu autoidentifikace – posluchačům pomáhá zjistit, kde jsou jejich znalosti dostačující a kde je naopak potřeba se dále vzdělávat. Součástí testu jsou otázky z práva, marketingu, financování, daní, personalistiky, ale také otázky týkající se podnikatelských předpokladů a

* Nástroje pro tvorbu podnikatelského plánu – Praktický nástroj pro zpracování podnikatelského plánu a ekonomických propočtů. Funguje intuitivně. S jeho pomocí zvládne svůj podnikatelský plán připravit každý.

 

Popis kurzu Obsluha PC - mírně pokročilí   (84 vyučovacích hodin)

Kurz je určen pro uchazeče s ukončeným základním vzděláním nebo ukončeným středním či středním odborným vzděláním, kteří mají o tento kurz zájem nebo jsou navrženi do rekvalifikace úřadem práce, případně zaměstnavatelem, apod. Kurz je koncipován jako vzdělávací a tréninkový program pro mírně pokročilé uchazeče.

Učební plán:

Hardwarové a softwarové vybavení PC (teoretická výuka - 6 hodin)

Základní ovládání počítače (praktická výuka - 1 hodina)

Práce s klávesnicí (teoretická výuka -1 hodina, praktická výuka - 3 hodiny, celkem - 4 hodiny)

Operační systém MS WINDOWS (teoretická výuka -2 hodiny, praktická výuka - 9 hodin, celkem - 11 hodin)

Textový editor MS WORD (teoretická výuka - 2 hodiny, praktická výuka - 22 hodin, celkem - 24 hodin)

- základy práce s editorem a textem

- formátování textu

- úpravy dokumentů

- vkládání symbolů a dat

- odrážky a číslování, tvorba seznamů

- kontrola pravopisu, automatický text a opravy

- práce se soubory, kompatibilita

- vzhled stránky, tisk

 

Tabulkový procesor MS EXCEL (teoretická výuka - 1 hodina, praktická výuka - 17 hodin, celkem - 18 hodin)

- sešit, list, buňka a práce s nimi (slučování, stylování)

- pohyb v tabulce, označování

- magický dolní roh

- základní úprava nastavení

- vyhledávání, řazení, filtrování a vyhledávání a nahrazení

- formát buňky (čísla/datum)

- tvorba tabulek, práce s nimi

- formátování tabulky

- funkce a jejich používání

- matematické funkce a jejich každodenní využití

- vytvoření grafů – sloupcový, výsečový, spojnicový graf

- nastavení a úpravy vzhledu grafu

- další typy grafů

- tisk a úpravy

Práce s internetem (teoretická výuka -1 hodina, praktická výuka -  17 hodin, celkem - 18 hodin)

Celkem hodin teoretické výuky -13, praktické výuky - 69, celkem hodin - 82

Závěrečné zkoušky teoretické -1 hodiny, praktické - 1 hodina, celkem - 2 hodiny

Celkem vč. závěrečné zkoušky  hodin teoretické výuky -14, hodin praktické výuky - 70, celkem hodin - 84

⃰ U praktické výuky jde o řešení individuálních úkolů pod vedením lektora na učebně!!!