Stále na to máme

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/D6.00111

Doba realizace: 1.11.2014 – 31.10.2015

Obsahem projektu je komplexní soubor aktivit pro cílovou skupinu - osob starších 50 let z regionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko, registrovaných na ÚP déle jak 6 měsíců.

Popis aktivit projektu:

- Skupinové poradenství

- Bilanční diagnostika

- Individuální poradenství

- Rekvalifikační kurz Administrativní pracovník (leden – únor)

- Rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče (leden-únor)

- Rekvalifikační kurz Skladník s vysokozdvižným vozíkem (březen-duben)

- rekvalifikační kurz Práce na PC (březen-duben)

- Vytváření nových pracovních míst pro účastníky kurzů na dobu 6 měsíců s hrubou mzdou 15.000,- Kč

 

Účastníci mají nárok také na tyto příspěvky po dobu účasti v projektu:

- úhrada cestovného

- stravného - rejstřík trestů, zdravotní prohlídku, očkování

Popis realizace aktivit:

Vybraní účastníci nejdříve absolvují skupinové poradenství:

Tato aktivita má za cíl motivovat CS k aktivnímu hledání zaměstnání za účelem nejen pracovní, ale také sociální integrace.

Skupinové poradenství bude probíhat v sídle EMCÉČKA v samostatné místnosti - učebně, která je pro tento účel vybavena nábytkem a PC technikou. Modul bude probíhat min. třikrát týdně 5 - 6 hodin. 

 

Náplň skupinového poradenství:

ZVYŠOVÁN SEBEVĚDOMÍ (4 hod). Podpora sebevědomí, schopnost řešení problémů a konfliktů, jak reagovat vhodně na kritiku, snadněji hledat kompromis, sebepoznání, kreativita, osobnostní rozvoj, atd.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, VSTUPNÍ POHOVOR, KLÍČOVÉ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PRO TRH PRÁCE (6 ). sebeprezentace, životopis, příprava a vystupování při pohovoru, schopnost vyjednávání a zdůvodňování, spolupráce, nácvik a rozvoj konkrétních dovedností atd.

POROZUMĚNÍ TRHU PRÁCE (10 hod) praktická část jako výměna zkušeností a trh práce - např.

žádané a nežádané prac. profese, znalost firem a institucí v regionu ve vztahu k vlastnímu profesnímu směřování, techniky vyhledávání volných prac. míst, zákoník práce, sebepoznání a plánování rozvoje celoživotního profesního růstu, pojmenování a uvědomění si bariér bránících v návratu na prac. trh, společné hledání řešení odstranění těchto překážek apod.

Dále bude účastníkům nabídnuta možnost poskytnutí služby ve formě bilanční diagnostiky. Tato služba je zaměřena na komplexní posouzení schopností a možností klientů v návaznosti na jejich budoucí pracovní uplatnění, na hledání jejich vlastních zdrojů, sebepoznání, kariérové poradenství a bilanci.

Další aktivitou, která bude účastníkům nabídnuta bude Individuální poradenství, jehož cílem je individuálně a aktivně pracovat s klientem a pomoci a doprovázet jej k nalezení vhodného zaměstnání, vytvoření plánu individuálního rozvoje, včetně zajištění případné následné péče o klienta v případě potřeby v průběhu zaměstnání.

Rekvalifikační kurz Administrativní pracovník

Cílem kurzu je osvojit si postupy, které umožňují úspěšné komunikovat, zvládat obtížné situace a podílet se na vytváření firemní kultury, vykonávat činnosti administrativního charakteru, pracovat s dokumenty a formuláři, které jsou běžnou součástí kanceláře, včetně manipulace s poštovními zásilkami, vést telefonickou, písemnou a osobní komunikaci, efektivně využívat programy MS Office, získat znalosti pracovního práva, znát pravidla EU a společenského chování.

Předpokládaný obsah:

- administrativní doklady

- účetnictví a daňová evidence, práce s pokladnou, cestovní náhrady, faktury

- vedení a řízení kanceláře - efektivní komunikace v oblasti obchodu

- formální a stylistická stránka obchodní korespondence

- základy pracovního a obchodního práva

- PC programy: MS Office Word, Excel, Internet a elektronická pošta.

Součástí akreditovaného kurzu bude i zajištění praxe u zaměstnavatele.

Rozsah kurzu cca 120 hodin vč. odborné praxe.

Rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče

Cílem kurzu je osvojit si znalosti a dovednosti základní péče o klienty, který absolventi využijí při poskytování přímé obslužné péče u klientů v domácnostech (osobní asistence) i zařízeních (domovy důchodců, domovy pro seniory, ústavy sociální péče, domy s pečovatelskou službou, rehabilitační ústavy a jiné).

Předpokládaný obsah:

- pečovatelství,

- fyzioterapie,

- hygiena,

- ochrana zdraví a bezpečnost při výkonu profese,

- týrání a zneužívání klientů,

- krizová intervence,

- sociální péče a sociální pomoc,

- péče o osoby zdravotně postižené,

- somatologie a první pomoc,

- sociální služby, sociálně právní minimum,

- etika výkonu profese pracovníka soc. služeb,

- komunikační a asertivní dovednosti,

- základy psychologie a patopsychologie.

Součástí akreditovaného kurzu bude i zajištění praxe u zaměstnavatele.

Rozsah kurzu bude cca 160 hodin vč. odborné praxe.

Rekvalifikační kurz Práce na PC

Kurz je určen především klientům, kteří své odborné znalosti potřebují rozšířit o znalosti obsluhy PC, znalosti práce s počítačem na pokročilé uživatelské úrovni v prostřední MS Windows, základní ovládání a způsob práce s operačním systémem, aplikacemi, soubory, tvorbu textových dokumentů, upravovat vzhled, odstavce, vkládat obrázky do textového dokumentu, zpracování dat v tabulkách a grafech, základní znalosti, dovednosti a návyky pro praktické využití při práci s výpočetní technikou, znalosti práce s internetem a zasílání zpráv prostřednictvím elektronické pošty.

Náplň kurzu:

- Seznámení se s PC, teorie, obsluha, zapojení PC sestavy

- Praktická ukázka komponentů a začlenění do skříně PC

- Seznámení s OS Microsoft Windows

- Orientace v prostředí OS / uživatelské nastavení

- Základy textového editoru Microsoft Word 2010

- Základy tabulkového procesoru Microsoft Excel 2010

Jednotlivá témata budou přizpůsobena požadavkům a stupni znalostí skupiny.

Rozsah kurzu bude cca 80 hodin.

Rekvalifikační kurz Skladník s vysokozdvižným vozíkem

Cílem kurzu je získání znalostí v oblasti skladového hospodářství a logistiky a současně získání oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku. Kurz je určen jak pro muže, tak pro ženy z CS, které splňují základní kvalifikační kritéria a to min. ukončené základní vzdělání a řidičský průkaz skupiny B.

Obsah kurzu:

- zásady BOZP vztahující se ke skladovému hosp.

- základní pojmy a znalosti v oblasti skladového hosp.

- organizace podniku, schéma materiál. toku, řízení zásob

- manipulace, skladové činnosti - práce na PC, základní programy, programy sklad. evidence a programy sklad. hospodářství

- doklady sklad. evidence a jejich zpracování

- konstrukce a rozdělení vozíků

- obsluha a údržby manipulačního vozíku

- praktický výcvik

- jízdy, zatáčení, vyskladňování, naskladňování.

Výstupem projektu bude pro úspěšné absolventy osvědčení o rekvalifikaci kurzu skladník a oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku (akumulátorový nebo motorový). Součástí akreditovaného kurzu (skladník) bude i zajištění praxe u zaměstnavatele.

Rozsah kurzu (včetně praxe a odb. výcviku vedoucího k získání oprávnění na vysokozdvižný vozík) cca 200 hodin.

Zprostředkování zaměstnání účastníkům pro 10 účastníků.