Další krok

 

Projekt ESF OPLZZ  „DALŠÍ KROK“   reg. č . CZ.1.04/2.1.01/91.00195

Termín realizace: 1.2.2013 – 31.1.2015

 

Popis projektu:

Obsahem projektu je realizace aktivit, které s využitím nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti povedou ke zvýšení zaměstnanosti cílových skupin.

Cílové skupiny:

  • uchazeči o zaměstnání
  • zájemci o zaměstnání

se zaměřením na osoby, kterým se věnuje zvýšená péče na trhu práce, což jsou osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností nebo již jsou dlouhodobě nezaměstnaní:
- Fyzické osoby starší 50 let věku
- Fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku

 

V projektu proběhnou tyto aktivity :
1. Motivačně-profesní modul
2. Bilanční diagnostika
3. Rekvalifikační kurzy (Pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče, Svářečské kurzy, Skladník s vysokozdvižným vozíkem)
4. Zprostředkování zaměstnání formou vytváření nových dotovaných pracovních míst u zaměstnavatelů ( vznikne 15 nových pracovních míst pro účastníky projektu ze všech vzdělávacích kurzů)
5. Doprovodnými aktivitami (hlídání děti při vzdělávacích kurzech, jízdné účastníků kurzů)

Celkem v rámci projektu proběhne 6 komplexních poradensko-vzdělávací modulů, obsahující výše uvedené aktivity pro minimálně  48 účastníků z cílových skupin.

Vzdělávací kurzy lze absolvovat pouze jako komplexní celek (např. Motivačně profesní modul + Bilanční diagnostika + rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách) Doba realizace jednoho vzdělávacího bloku je cca 5 měsíců.

Úspěšní absolventi získají osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

 

Popis jednotlivých aktivit


1. Popis motivačně-profesního modulu
 

ZÁKLADY ASERTIVITY, ZVYŠOVÁN SEBEVĚDOMÍ (6 hod). Rozlišovat jednání asertivní, agresivní, pasivní a manipulativní, efektivněji zvládat konflikty a reagovat vhodně na kritiku, snadněji hledat kompromis, lépe
komunikovat v procesu budování vztahů s podřízenými, nadřízenými, kolegy, sebepoznání, osobnostní rozvoj, atd.
 

ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ (6 hod). Profes. komunikace, verbální a neverb. komunikace, sebeprezentace, podpora sebevědomí, nácvik a rozvoj konkrétních dovedností.
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, VSTUPNÍ POHOVOR (4 hod). Jak správně napsat životopis, motivační dopis, vystupování při pohovoru, příprava na pohovor, atd.
 

KDE A JAK HLEDAT PRÁCI ÚP, APZ (4 hod). Portál MPSV, agentury práce, internet.
 

PRACOVNÍ PRÁVO (6 hod). Pracovní poměr - vznik, změna a skončení,   prac. smlouva, pracovní doba, přestávky v práci, mzda, plat, důchod, pracovní neschopnost, rodič. dovolená a odchod na MD, náhrada škody, hmotná odpovědnost, DPP, DPČ, služební cesty, cestovní náhrady


2. Bilanční diagnostika:

Je zaměřena na komplexní posouzení schopností a možností klientů v návaznosti na jejich budoucí pracovní uplatnění, na hledání jejich vlastních zdrojů, sebepoznání, kariérové poradenství a bilanci. Rozsah je 19 hodin.


3. Rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče (160 hodin)

 

Cílem kurzu je osvojit si znalosti a dovednosti základní péče o klienty, který absolventi využijí při poskytování přímé obslužné péče u klientů v domácnostech (osobní asistence) i zařízeních (domovy důchodců, domovy pro seniory, ústavy sociální péče, domy s pečovatelskou službou, rehabilitační ústavy a jiné).

Předpokládaný obsah:
-      pečovatelství,
-      fyzioterapie,
-      hygiena,
-      ochrana zdraví a bezpečnost při výkonu profese,
-      týrání a zneužívání klientů,
-      krizová intervence,
-      sociální péče a sociální pomoc,
-      péče o osoby zdravotně postižené,
-      somatologie a první pomoc,
-      sociální služby, sociálně právní minimum,
-      etika výkonu profese pracovníka soc. služeb,
-      komunikační a asertivní dovednosti,
-      základy psychologie a patopsychologie.

Součástí akreditovaného kurzu bude i zajištění praxe u zaměstnavatele.
 

4. Rekvalifikační kurz – Svářečský kurz (160 hodin)

Určeny převážně pro muže a cílem je získání základní odborné způsobilosti ke svařování dvěma metodami dle ČSN 05 0705:

- Základní kurz svařování elektrickým obloukem
- Základní kurz svařování plamenem a řezání kyslíkem

Kurzy jsou určeny k rozšíření kvalifikace pracovníků v kovoprůmyslu, stavebnictví a ve službách. Vstupním předpokladem je základní vzdělání a zdravotní způsobilost.

Obsah kurzu je v odborné části závislý na svářecí metodě, ale oba kurzy obsahují následující témata:
- bezpečnostní předpisy dle příslušných norem ČSN
- nauka o materiálech
- příprava materiálu
- základy elektrotechniky
- zařízení pro svařování
- technologie svařování
- seznámení s pracovištěm a zařízením
- praktický výcvik svařování

Kurz bude zakončen písemným testem z teoretické části a praktickou zkouškou z praktické části pod dozorem zkušebního komisaře. Úspěšný absolvent obdrží osvědčení s celostátní platností a průkaz odborné kvalifikace svářeče.

 

5. Rekvalifikační kurz – Skladník s vysokozdvižným vozíkem (200 hodin)

Cílem kurzu je získání znalostí v oblasti skladového hospodářství a logistiky a současně získání oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku. Kurz je určen jak pro muže, tak pro ženy z obou cílových skupin, které splňují základní kvalifikační kritéria a to minimálně ukončené základní vzdělání a řidičský průkaz skupiny B.

Obsah kurzu:
-      zásady BOZP vztahující se ke skladovému hospodářství
-      základní pojmy a znalosti v oblasti skladového hospodářství
-      organizace podniku, schéma materiálového toku, řízení zásob
-      manipulace, skladové činnosti
-      práce na PC, základní programy, programy skladové evidence a programy skladového hospodářství
-      doklady skladové evidence a jejich zpracování
-      konstrukce a rozdělení vozíků
-      obsluha a údržby manipulačního vozíku
-      praktický výcvik - jízdy, zatáčení, vyskladňování, naskladňování.

Výstupem projektu bude pro úspěšné absolventy osvědčení o rekvalifikaci kurzu skladník a oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku (akumulátorový nebo motorový). Součástí akreditovaného kurzu (skladník) bude i zajištění praxe u zaměstnavatele.