Miniškolka Emcéčko

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001875

Doba realizace: 1.3.2016 - 28.2.2018

Cílová skupina projektu: Rodiče s dětmi

Popis projektu:

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi. Cílem projektu je rovněž umožnit rodičům s dětmi mladších 3 let bezproblémový návrat na trh práce s možností slaďování rodinného a pracovního života a snížit tak jejich ohrožení na trhu práce.

V prostorách na ul. J. K. Tyla 418 je zřízena školka pro děti od 2 let. Kapacita zařízení je 15 dětí.

V současné době jsou prostory miniškolky vybaveny nábytkem - dětské stolečky, židličky, postýlky, hračky a didaktické pomůcky. Prostory disponují také vybavenou kuchyňkou, fungující pouze jako přípravna k přerozdělování jídel. Dětem je poskytován po celý den pitný režim. Obědy jsou dováženy v termonádobách. Ranní svačinku nosí dětem rodiče, odpolední dostávají ve školce. Miniškolka má také vlastní venkovní prostor.

Dětem je poskytována celodenní péče, důraz je kladen na indiv. přístup se zaměřením na rozvoj rozumových, řečových schopností, pohybových, výtvarných dovedností a učení základních kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Dále je zajištěn pohyb na čerstvém vzduchu a spánek v odpovídajím prostředí.

Máme zpracovaný provozní řád, přihlášky dětí, smlouvy o poskytování služeb péče o dítě a plán výchovy a péče. KVC Emcéčko má rovněž uzavřenu smlouvu pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou při poskytování této služby.

Provoz školky je denně v pracovních dnech od 6:00 - 16:00 hodin.

O 15 dětí pečují  3 kvalifikované pečovatelky  s dlouholetou zkušeností s prací s dětmi (zdravotní sestra, asistentka pedagoga, chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky).