Volná místa v kurzu: Účetnictví

Kurz Účetnictví (126 vyučovacích hodin) leden - březen 2014

Kurz je určen pro uchazeče s ukončeným středním nebo středním odborným vzděláním (výuční list nebo maturita). Kurz je orientován především na zájemce, kteří nemají předchozí ekonomické vzdělání a chtějí získat základní kvalifikaci v oboru účetnictví (daňové evidence), příp. mají ukončené ekonomické vzdělání před delší dobou a teprve nyní chtějí vstoupit do účetní praxe. Absolvent je schopen provádět účetní operace na jednotlivých účtech nebo skupině účtů, provádět zápisy jednotlivých účetních položek, zajišťovat fakturaci v organizaci, shromažďovat a kontrolovat náležitosti účetních dokladů, zajišťovat agendu některých daní, provádět dokladové inventury a pořizovat inventurní soupisy, zpracovávat účetní doklady pro automatické zpracování, zajišťovat inventarizaci majetku a závazků, zakládat doklady, zná daňovou a účetní legislativu a je schopen se v ní orientovat.

Učební plán:

Daně a zákony - zákon o daních z příjmů, zákon o DPH, zákon o silniční dani, zákon o sociálním pojištění, zákon o zdravotním pojištění, ostatní daňové zákony, obchodní zákoník, živnostenský zákon, zákoník práce, cestovní náhrady, zákon u účetnictví.

Účetnictví - základní rozdíly mezi účetnictvím a daňovou evidenci, daňové doklady, účty a souvztažnosti, zásoby a způsoby oceňování, evidence majetku a závazků + praktické příklady, inventarazace majetku a závazků, účtování mezd, specifické účtování + leasing, rezervy na opravy, cestovní náhrady, účetní závěrka, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, finanční analýza, ekonomický rozbor sledovaného období, archivace účetních písemností

Cílová skupina: dlouhodobě nezaměstnané ženy (déle než 6 měsíců), ženy nad 50 let, ženy vracející se z RD (MD), nebo ženy vracející se na trh práce z péče o závislého člena rodiny.

Kurz je zdarma, s hlídáním dětí.

Kurzu předchází poradenský modul s bilanční diagnostikou.

V případě zájmu můžete psát na email: emceckovm@seznam.cz, nebo volat na tel. 724510625